Iechyd a Lles

IECHYD A LLES

ANHWYLDER BWYTA A FI

 hithau’n wythnos codi ymwybyddiaeth i anhwylderau bwyta, dyma Nia Elin i rannu ei stori gyda Lysh Cymru.​

IECHYD A LLES

LODES MACH

Meddwl, Alopecia a Chroen - stori Naomi, Lodes MACh...

IECHYD A LLES

BYW YN DY GROEN

Y cyflwynydd a'r model hyfryd a hardd Jess Davies sy'n ein hannog ni i gyd i fagu hunan-gariad, a derbyn ein cyrff a'u gwerthfawrogi... 

IECHYD A LLES

SWITSH OFF, GENOD

Llio Angharad sy'n rhannu ychydig o dips i chi ar sut i ddysgu o adref - a'r pwysigrwydd o gymryd saib o dro i dro...

IECHYD A LLES

NEGES ATGOFFA: CARA DY GORFF

Mari Gwenllian H.I.W.T.I sy'n lledaenu'r cariad... 

IECHYD A LLES

HUNAN-OFAL Y CYFNOD CLO

Un dydd ar y tro, medd Lois John. Tips am sut i oroesi'r dyddiau llwm a gofalu am eich hunain.

IECHYD A LLES

HUNAN-NIWEIDIO, FI 'DI BOD YNA

Hunan-niweidio yw pan fydd rhywun yn fwriadol yn gwneud niwed i’w hunain, gan amlaf fel ffordd i fynegi neu i ymdopi gyda theimladau anodd... Dyma brofiad a chyngor gan ferch sydd eisiau aros yn ddi-enw ...

IECHYD A LLES

GOFAL DROS Y GAEAF

Mae'r gaeaf yn dymor heriol i’n hiechyd meddwl ni. Dyma Arddun Rhiannon i rannu cyngor ar sut i oroesi, a gofalu am ein hunain

IECHYD A LLES

RWYT TI'N DDIGON

Mae diffyg hunan-hyder yn fwci i nifer o bobl. Dyma gyngor gan Meleri Bowen ar sut i gwffio yn erbyn y teimladau annifyr hynny a byw bywyd er gwell.

IECHYD A LLES

YN Y SBOT-LEIT: ACNE

Mari Gwenllian o H.I.W.T.I sy'n rhannu ei phrofiad o fyw gydag acne...

IECHYD A LLES

#INSTAGERDD: THOUGHT SPIRALS

Instagerdd gan y bardd Llio Elain. Cafodd hon ei chyhoeddi ganddi ar Instagram cyn y clo mawr ganol mis Mawrth, ond mae'r neges yr un mor bwysig ag erioed.

IECHYD A LLES

OS MÊTS, MÊTS...

Mae cael ffrindiau da mor werthfawr ag erioed yn y byd sydd ohoni ond sut mae bod yn ffrind da? A sut mae adnabod ffrind da? Dyma bwyntiau pwysig gan #LyshCymru i gnou cil arnyn nhw ...

IECHYD A LLES

HAPUS FY MYD - MAE'N BOSIB!

Mae Elen Mai wedi brwydro ar hyd y blynyddoedd gyda'i chorff, ond bellach mae hi'n hapus ei byd â hithau ar ei thrymaf. Dyma ei stori hi'n arbennig i #LyshCymru...

IECHYD A LLES

GALAR A FI

Galaru a cheisio ymdopi. Gair o gyngor gan Elan Llwyd Jones

IECHYD A LLES

ISELDER A FI

Lleucu Non yn codi llais am ei brwydr hi ag iselder

IECHYD A LLES

CAETHIWED GAN KAYLEY SYDENHAM

Dyma gasgliad o gerddi am hunan-neiwidio gan Kayley Sydenham, disgybl o Ysgol Gyfun Gwynllyw...

IECHYD A LLES

GALARU AM Y DYFODOL NA FYDD GYDA LAUREN CONNELLY

Mae’n fis Ymwybyddiaeth Clefyd Parkinson’s ac mae gan Lauren Connelly brofiad personol. Dyma hi i rannu ei stori…

IECHYD A LLES

DOES DIM CYWILYDD

Ȃ hithau’n Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae’n bwysig i chi wybod nad ydych chi ar eich pen eich hun. Dyma brofiad Niki Jones o Wynedd o’i brwydrau hi pan oedd hi’n ei harddegau.

IECHYD A LLES

CERI LLOYD: BYWYD FIGAN A FI

Mae’r actores Rownd a Rownd, Ceri Lloyd, ar fin lansio ei llyfr, O’r Pridd i’r Plât – y llyfr coginio figan cyntaf yn Gymraeg.

IECHYD A LLES

"TEIMLO'N FACH"

Dyma brofiad merch yn ei hugeiniau sydd eisiau aros yn ddi-enw o ddioddef anhwylder bwyta, yn arbennig i #LyshCymru

IECHYD A LLES

NANW BEARD - DIGON YW DIGON

Nanw’n galw! Merch yn codi llais ar ôl profiad o aflonyddu rhywiol.

IECHYD A LLES

AFLONYDDU RHYWIOL - Y GWIR PLAEN

Os na allwn fynd i’r afael ag ymosodiadau ac aflonyddu rhywiol oedran ysgol, pa obaith sydd i’r dyfodol?

IECHYD A LLES

MWY NA DIGON

Mewn byd llawn ffilters – bydda’n ti dy hun. Own it, meddai merch sydd eisiau aros yn ddi-enw.