Cymuned #LyshCymru

A hoffech chi fod yn ran o gymuned #LyshCymru? Rydyn ni'n chwilio am flogs, erthyglau ysgrifenedig a fideos sy'n trafod unrhyw bwnc dan haul. Gwyliwch y fideo bach isod i ddarganfod mwy!

CYMUNED

CYDRADDOLDEB A CHWARAE TEG

Caredigrwydd, hyder, hapusrwydd

- a chydraddoldeb plis. Diolch!

CYMUNED

HENO

Cerdd gan Iestyn Gwyn Jones

CYMUNED

#NIDYWCYMRUARWERTH! GAN MABLI SIRIOL JONES

Mae gan bawb yr hawl i gartref yn eu cymuned. Dyma flog gan Mabli Siriol Jones, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith.

CYMUNED

'YN BERFFAITH O AMHERFFAITH' GAN REBECCA ROBERTS

#Helynt ydy enillydd categori Plant a Phobl Ifanc Llyfr y Flwyddyn 2021, a dyma lythyr at ei hun yn 15 oed gan yr awdur...

CYMUNED

HEN BRYD AM ADDYSG: ADOLYGIAD IT'S A SIN

Yn y flwyddyn newydd, cafodd rhaglen It’s a Sin ei ryddhau ar Channel 4.

CYMUNED

RHYDDHAD GAN KAYLEY SYDENHAM

Mae gwyliau’r haf ar y gorwel, ond mae’n bwysig i chi ofalu am eich hunain yn ôl Kayley Sydenham, Prifardd Eisteddfod T. 

CYMUNED

MWY NA SGWARIAU DU - TACLO HILIAETH

Mae dros flwyddyn ers llofruddiaeth George Floyd yn America, ond ydy cymdeithas wedi dysgu gwersi a chymryd camau er gwell?

CYMUNED

BYDDA'N CHDI DY HUN GYDA LOWRI MORGAN

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Deuffobia a Trawsffobia, dyma neges gan Lowri Morgan: Jest bydda’n chdi!

CYMUNED

DAL ATI I WENU GYDA HANNA EVANS

Dyma Hanna Evans yn rhannu ychydig o'i phrofiadau, mewn gobaith o helpu rhywun mewn unrhyw ffordd posib.

CYMUNED

POB DYN, POB UN GAN JESS DAVIES A LLEUCU NON

Mae Jess Davies a Lleucu Non wedi cael digon. Mae hyn yn dilyn ymdriniaeth merched yn ystod yr wythnosau diwethaf.

CYMUNED

TI'N IWSLES GAN GWENNO ROBERTS

Dyma waith buddugol enillydd y Gadair yn Steddfod y Sgrin 2021 Ysgol Bro Myrddin yn ddiweddar.

CYMUNED

ANNIBYNIAETH, RWAN! GAN NEL ANGHARAD

Be dwi isho? Annibyniaeth! Pryd ydw i isho fo? RWAN! - blog gan Nel Angharad...

CYMUNED

NADOLIG, PWY A ŴYR? GAN LLEUCU NON

Mae Nadolig yn amlwg yn wahanol eleni, ond tydi hynny ddim yn rheswm i beidio mwynhau fel pob Nadolig arall!

CYMUNED

CODI ARIAN, CODI GWÊN: MERCHED CASTELL CAERFFILI

Er gwaetha'r pandemig, mae Clwb Pêl-droed Merched Castell Caerffili wedi gweithio fel tîm - a hynny trwy godi arian at achos arbennig.

CYMUNED

TALULAH YN TAFLU GOLEUNI: FFEMINISTIAETH

Wyt ti'n ffeminist? Beth yw dy syniadaeth di? Dyma Talulah i daflu goleuni ac agor ein llygaid ar ffeministiaeth...

CYMUNED

#GWYBODAETHMYLOVE - RHYWIOLDEB

"Jyst caru pwy bynnag ti eisiau my loves. Mae'n fusnes i ti, a ddim yn fusnes i neb arall..."

CYMUNED

MAE'R ENFYS YNOF I: CERDD #DGD

#DiwrnodGwelededdDeurywiol yw hi heddiw. Dyma gerdd gan un o ddarllenwyr Lysh Cymru sy'n dymuno aros yn yn ddi-enw.

CYMUNED

LODES LYSH - LILI JONES

Creadigrwydd yw ei byd hi, a Bodoli. Dewch i ddysgu rhagor am Lili...

CYMUNED

#GWYBODAETHMYLOVE - TIK TOK

Wyt ti wedi gwneud yr inverted challenge ar Tik Tok? Poeni am dy ddelwedd? Wel, paid! Dyma gair i gall gan Lauren Connelly.

CYMUNED

BYD Y BÊL GYDA BEGW ELAIN

Ar adeg pan ddylai'r Ewros wedi cymryd lle, mae Begw Elain yn hiraethu am bêl-droed. Ond mae dyddiau gwell i ddod, meddai!

CYMUNED

#MAEBYWYDAUDUONOBWYS GYDA LAUREN CONNELLY

Mae hiliaeth yn bodoli, yng Nghymru ac ym mhob man. Yn ôl Lauren Connelly, 19 oed, mae angen addysgu, addysgu, addysgu.

CYMUNED

EWFFORIA'R EISTEDDFOD GYDA REBECCA REES

Blog buddugol Eisteddfod Llandyfaeolg gan Rebecca Rees, Ysgol Bro Teifi.

CYMUNED

CORONAFEIRWS: BE WNAWN NI HEB BÊL-DROED?

Pwy sydd wedi cael llond bol ar glywed y gair ‘coronafeirws’ bellach? Dan ni gyd wedi, fwy na thebyg.

CYMUNED

CORONAFEIRWS: COVID-19 YN CODI OFN

Lleucu Non: "Wna i ddim dweud c’lwydda, does gen i ddim syniad beth i feddwl o’r coronafeirws, mae’n chwalfa ar y meddwl."

CYMUNED

MELYS, MOES, MATILDA!

GAN MARI GLWYS

Matilda - clasur o ffilm sy’n codi gwên yn ôl Mari Glwys o CFfI Pontsian, Ceredigion. Dyma adolygiad ganddi i #LyshCymru ...

CYMUNED

PAWEN LAWEN I LITTLE WOMEN

Wyt ti wedi gweld y ffilm Little Women eto? Dyma adolygiad arbennig i #LyshCymru gan Lleucu Non, o Ddyffryn Nantlle...

CYMUNED

CYMRU RYDD...A BACH O BARCH PLÎS!

Parchu'n gilydd - dyna sy'n rhaid i bawb wneud, yn ôl Nel Angharad. Dyma flog ganddi yn arbennig i #LyshCymru...

CYMUNED

CICIO YN ERYN Y TRESI? NO WEI!

Dyma flog gan Begw – swyddog y wasg Clwb Pêl-droed Nantlle Vale, sy’n cadw trefn ar gyfryngau cymdeithasol y clwb...