top of page
Llinos.jpg

#MeToo:
Mae’r grym yn eich dwylo chi.

Gyda gwyliau’r haf ar y gorwel, dyma neges atgoffa gan Llinos Dafydd, sylfaenydd Lysh Cymru, i chi gofio codi llais a herio ymddygiadau amrhiodol.
 

pexels-lumn-622135.jpg

Pan ffrwydrodd y mudiad #MeToo ar lwyfan y byd yn 2017, nid hashnod yn unig oedd e, ond cri wnaeth ddyrchafu distawrwydd a rhoi llais i’r di-lais.

Fe wnaeth #MeToo daflu goleuni ar gyffredinrwydd tywyll camymddwyn, a thu hwnt i hynny, goleuodd bŵer trawsnewidiol ein llais cyfunol. Daeth materion cudd mewn cysgodion i chwyddwydr sgwrs fyd-eang, gan ganiatáu i ferched ifanc ym mhobman sylweddoli nad oeddent ar eu pen eu hunain a bod ganddynt y cryfder i sefyll yn erbyn y status quo.

Felly, beth mae hyn yn ei olygu i chi, ferched ifanc Cymru, wrth i wyliau'r haf ddechrau? Mae'n golygu bod etifeddiaeth #MeToo yn mynd gyda chi ar eich taith. 

 

Fe ddaw’r heulwen haf â llu o farbeciws, gwyliau cerddorol, tripiau traeth, ac yng nghanol yr anturiaethau hyn, cofiwch - mae gennych chi hawliau sylfaenol. Hawliau i barch, urddas, a gofod personol, i fynegi anghysur heb ofni dial. Nid gair yn unig yw caniatâd (‘consent’), ond deialog barhaus. Sefwch eich tir, hyd yn oed yn wyneb pwysau cymdeithasol.

Mae ysbryd #MeToo yn cwmpasu empathi ac undod. Gofalwch am eich ffrindiau, rhowch glust i'w lleisiau. Nid yw'r frwydr hon yn cael ei hymladd ar ei phen ei hun.

Ac mae gennych chi’r pŵer i herio ymddygiad amhriodol. Codwch lais, nid yn unig drosoch chi ond hefyd dros y rhai y mae eu lleisiau'n crynu gan ofn di-lais. Nid yw eich diogelwch yn agored i drafodaeth.

 

pexels-ron-lach-10495669.jpg
pexels-wendy-wei-1540338.jpg

Mae help proffesiynol yno hefyd, bob awr o’r dydd, yma yng Nghymru. Mae llinell gymorth Byw Heb Ofn, gwasanaeth cyfrinachol 24 awr, yn cynnig cyngor ar bob math o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol. Efallai bod cyrhaeddiad #MeToo yn fyd-eang, ond mae ei ysbryd yn ffynnu yn lleol.

Gwnewch yn fawr o’r wefr o fod yn eich arddegau, wir i chi. Mae’n amser i fwynhau. Amser o lawenydd a hunanddarganfyddiad. Cofiwch, nid rhywbeth i’w ofni yw #MeToo; mae'n fathodyn grymuso. Rydych chi'n gryfach na'ch ofnau, yn ddewrach na'ch amheuon, yn haeddu parch bob amser.

Wrth i'r haf fynd rhagddo, rhowch ysbryd #MeToo ar waith. Cerddwch a’ch pen yn uchel, mynegwch eich hun yn ddi-ofn, cwffiwch am yr hyn sy'n iawn, ac estyn allan at y rhai sydd angen eich cryfder. Dyma etifeddiaeth #MeToo - sy'n dyst i'r merched di-ofn sy'n meiddio byw gyda'u pennau'n uchel.

 

Gair o gyngor

Os hoffech gael cymorth, siaradwch gyda’ch meddyg teulu, rhiant, ffrind neu athrawes. Neu opsiwn arall yw chwilio am gyngor ar-lein. Ewch i:
 
Meic Cymru - neu Rhadffôn 080880 23456
 
Mind
0300 123 3393 (Dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 6pm)

info@mind.org.uk
86463
mind.org.uk

Rape Crisis
0808 802 9999

https://rapecrisis.org.uk/get-help/want-to-talk

 

bottom of page