Silff-Mobile.png
Silff Final 2.png
#helynt
Clawr #helynt.jpg
Awdur 
Rebecca Roberts
Cyhoeddwr
Gwasg Carreg Gwalch
Dyddiad Cyhoeddi
Tachwedd 2020
Pris
£8.50

“9 allan o 10, ac eisiau mwy”: Adolygiad #helynt

Dyma ni stori ddirgel, llawn antur, amheuaeth a drygioni. Mae’r llyfr yma yn addas i unrhyw un rhwng 13 a 15 oed. Teimlaf fod y defnydd o glawr syml a thrawiadol yn denu dy lygaid wrth edrych am lyfr. Gwelaf fod broliant y nofel yma yn gryno, ond effeithiol ac yn gwneud beth ddylai, sef gafael.


Mae’r stori yn dilyn bywyd Rachel Ross, merch yn ei harddegau sy’n mynnu creu helynt yn ei bywyd pob dydd. Ond pan mae hi’n dewis sgeifio’r ysgol un diwrnod, mae’n cwrdd  â Shane Calvi, ac mae ei bywyd hi a’i theulu yn mynd ar chwâl. Mae’r nofel yn dilyn bywyd cyfrinachol Rachel, tra ei bod hi’n trio darganfod y gwir am ei Mam a’i gorffennol, ac am Shane a’i deulu llawn dirgel. 


Fy hoff ddigwyddiad ydy pan mae Rachel a’i ffrind Carys yn dewis mynd am drip i’r cwrs golff gwirion, tra’n sgeifio’r ysgol. Yn y cwrs golff mae’r ddwy yn defnyddio pwll o ddŵr fel pwll padlo, er mwyn cael ychydig o hwyl. Rwyf yn hoff o’r digwyddiad yma oherwydd mae’n cynnwys llawer o hiwmor, fel y frawddeg “C’mon, gawn ni gêm o water polo!”. 
Roedd y llyfr yma yn llawn o ddigwyddiadau annisgwyl, ond un o’r digwyddiadau mwyaf annisgwyl oedd pan ymosododd Rachel ar ei gelyn, sef Eira. Yn fy marn i, mae diweddglo'r stori yn un da, oherwydd ei fod yn annisgwyl, ac effeithiol.
Mae’r llyfr yma yn llawn o gymeriadau diddorol. Mae’n amlwg o ddechrau’r nofel fod Rachel yn ferch unigryw, gyda’i gwallt du a chroen gwelw, a’i cholur wedi ei gwneud i siwtio goth. Dydy Rachel ddim yn un am ddilyn y rheolau, a phan mae ei rhieni yn dweud wrthi am gadw bant o glwb Calvi, dydy ei ochr greddfol ddim yn gwrando. Mae mam Rachel hefyd yn chwarae rhan enfawr yn y nofel yma. Yn wahanol i Rachel, mae gan ei mam wallt melyn golau, a llygaid mor las â’r awyr. Ond dydy bywyd ei mam ddim wedi bod yn hawdd, wedi gorfod delio gyda blynyddoedd o iselder, a blynyddoedd o ymladd gyda’i gŵr.


Hoffais y stori hon yn fawr oherwydd mae’n dangos ochr arall o fod yn dy arddegau. Mae’n dangos pa mor anodd mae bywyd yn gallu bod i bobl ifanc, ac yn dangos sut mae perthynas gwael yn eich teulu yn gallu cael effaith arnoch yn eich bywyd pob dydd. Mae’r nofel yma hefyd yn eich helpu i ddeall trais yn y cartref, a sut i ddelio efo’r sefyllfa. 
Byddwn yn argymell y nofel yma i fy ffrindiau oherwydd ei fod yn stori sy'n llawn y dwys a'r digri, ac yn eich denu i ddarllen mwy a mwy. Rwyf yn rhoi 9/10 marc i’r nofel oherwydd fe fydden ni wedi hoffi cael gwybod mwy am beth sy’n digwydd i Rachel a’i theulu yn y dyfodol. Fe hoffwn weld ail lyfr wedi ei seilio ar fywyd Rachel a’i theulu ar ôl ddiwedd y stori.

Cadi Rees, 14, Ysgol Bro Teifi

“Gwych a gwerth ei ddarllen!”

Llyfr arbennig o wych gan Rebecca Roberts. Mae #helynt yn dilyn stori Rachel, merch 15 mlwydd oed sydd, ar ôl colli bws i’r ysgol, yn darganfod rhywbeth amheus am ei theulu. Mae Rachel yn Goth sy’n cael ei bwlio am ei hanabledd gan ddisgybl arall yn ei hysgol, Eira. Gyda help annisgwyl un o ddilynwyr Eira a Shane, un o ffrindiau ysgol ei mam (a rheolwr clwb nos lleol), mae hi’n darganfod y gwir am ei theulu ac yn bennaf ei thad. 


Mae’r llyfr yma yn llawn awgrymiadau am sut i gadw allan o helynt a hefyd yn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â chamdriniaeth ddomestig yn y cartref. Fy hoff ran o’r llyfr oedd pan wnaeth ei mam ddelio gyda’r Prifathro ac Eira gan ei bod yn dangos cariad rhwng y ddwy ac sydd yn werth y byd i Rachel.


Mae’r llyfr yma yn un gwych, gwerth ei ddarllen ac yn gam gwych i’r byd llyfrau i Rebecca Roberts. Rwy’n rhoi sgôr o ddeg allan o ddeg i’r llyfr yma ac yn argymell eich bod yn ei ddarllen. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i ddarllen mwy o’i llyfrau.

 

Ioan ab Iestyn, 13, Ysgol Bro Teifi