Heb Law Mam
Silff-Heb Law Mam-1.png
Awdur 
Heiddwen Tomos
Cyhoeddwr
Y Lolfa
Dyddiad Cyhoeddi
Mai 2020
Pris
£5.99

“Plot yn cydio... Stori wych!” – Adoygiad Heb Law Mam

Beth oeddet yn hoffi am y llyfr?

Roeddwn yn hoff iawn o’r llyfr Heb Law Mam am sawl rheswm gwahanol. Yn bennaf, mi wnes i fwynhau darllen y rhannau lle mae gwahanol gymeriadau yn anfon negeseuon ar ffurf neges destun; mae’n cyfleu byd plant oedran uwchradd i’r dim. Mae plot y stori’n gafael hefyd - hapusrwydd a thristwch o fewn yr un cloriau.

Oedd yna gymeriad nad oeddet ti yn ei hoffi?

Doeddwn i ddim yn hoff o gymeriadau Gwen a’i mam, oherwydd ei bod nhw ill dwy yn meddwl tipyn o’u hunain. Dwi’n meddwl i’r awdures gyfleu nodwedd dda iawn i’r stori drwy roi’r cymeriadau yma ynddi, ac yn gwneud i’r stori sowndio hyd yn oed yn debycach i’r sefyllfa mewn ysgol uwchradd.

Pwy oedd dy hoff gymeriad?

Fy hoff gymeriad oedd prif gymeriad y stori, sef Efa. Roedd hi’n ferch gyffredin, gwbl normal, ac yn gyfeillgar. Roeddwn hefyd yn hoff iawn o gymeriad tad Efa, Huw, gan ei fod yn sowndio’n ddyn positif dros ben, ac roedd ei ffordd o siarad yn gwneud i mi wenu. Yn ogystal, roeddwn yn hoffi cymeriad Cadi, oherwydd ei bod hi’n ferch gref a chadarn, a doedd hi ddim am gymryd unrhyw ffỳs na nonsens gan unrhyw un, yn enwedig gan Gwen.

Oeddet ti’n hoffi clawr y llyfr?

Oeddwn, roeddwn i’n hoff iawn o glawr y llyfr. Mae’r darlun o ddwylo Efa a’i mam y tu cefn i’r teitl yn cyfleu tristwch y stori, a dwi’n hoff iawn o’r ffaith fod llythrennau’r teitl yn edrych fel bod rhywun wedi bod wrthi’n gludo cardfwrdd ar y clawr!

I bwy fyddet ti’n argymell y llyfr? Pa oedran?

Dwi’n cytuno gyda’r awdures wrth ddweud bod y llyfr yma ar gyfer darllenwyr aeddfed o’r ysgol uwchradd / plant yn eu harddegau.

 

Fyddet ti’n newid rhywbeth am y stori?

Na, dwi ddim yn credu y byddwn i. Roedd y plot yn cydio, roedd y stori wedi’i hysgrifennu’n wych, a dwi’n meddwl fod cadw’r diweddglo’n hollol benagored yn cyfleu tristwch y stori’n wych.

A oeddet wedi rhagweld sut fyddai’r stori’n gorffen?

Nac oeddwn, ddim o gwbl. Roeddwn i’n disgwyl i’r awdures sôn am gyflwr iechyd mam Efa wedi iddi gael y driniaeth cemo, ond wnaeth hi ddim. Dwi’n credu bod hynny’n ffordd effeithiol iawn o orffen y stori, ac mae dyfodol Efa, ei mam a’i chwaer fach newydd yn hollol benagored.

Fyddet ti’n darllen llyfr arall gan yr awdur hwn?

Bydden - 100%. Roedd plot y stori’n dda iawn, roedd hi wedi’i ysgrifennu'n wych, ac eto’n gryno, ac mae’n amlwg fod yr awdures yn gwybod sut mae plant o’r oedran yna yn meddwl ac yn siarad â’i gilydd.

Bawd i fyny neu fawd i lawr?

Bawd i fyny!

Elin, 12 oed, Bow Street

Dyma flas o'r nofel...

Noddir gan Lywodraeth Cymru_Gwyn.png

Cefnogir Lysh gyda chymorth ariannol oddi wrth Lywodraeth y Cynulliad a Chyngor Llyfrau Cymru. 

Hawlfraint © 2019 Lysh Cymru. Nid yw Lysh Cymru yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.