top of page

Dau fys i wahaniaethu

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia, dyma Aeron Myrddin, sy’n rhan o’r gymuned LHDTQ+, i rannu neges bwysig am y dydd hwn a’r pwysigrwydd i ni gyd gofleidio amrywiaeth ddynol yn ei holl ogoniant.
 

Hei, bobl wych y byd, a darllenwyr Lysh Cymru! Mae’n bryd gwisgo ein hetiau parti lliwiau’r enfys a dathlu Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia. Woohoo!

Ond, beth mae hynny yn ei olygu? Wel, mae'n ddiwrnod blynyddol pan fydd pobl o bob cwr o'r byd yn dod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth am y gwahaniaethu a'r rhagfarn y mae ein ffrindiau LHDTQ+ yn eu hwynebu. Mae'n ddiwrnod i sefyll i fyny, i godi llais, a dangos ein cefnogaeth ddiwyro i gariad, cydraddoldeb, a derbyniad. Ry’n ni'n sôn am ddathlu amrywiaeth yn ei holl ffurfiau hardd.

Dyw bod yn arddegwr ddim yn hawdd – fi yna nawr, gyda chi, mae’n blydi anodd, nagyw e? Ry’n ni'n trio troedio trwy ddyfroedd dryslyd hunaniaeth, yn ceisio darganfod pwy ydyn ni a ble rydyn ni'n perthyn. Ond dychmygwch wynebu heriau ychwanegol, yn syml oherwydd pwy rydyn ni'n eu caru neu sut rydyn ni'n mynegi ein hunain. Ddim yn cŵl, na? Dyna pam mae Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia yn gymaint o big deal. Mae'n gyfle i ni godi ein lleisiau yn erbyn casineb a lledaenu cariad fel conffeti.

 

Mae homoffobia, deuffobia, a thrawsffobia i gyd yn fathau o wahaniaethu a rhagfarn sy’n targedu unigolion ar sail eu cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhywedd. Mae fel rhoi pobl mewn blychau a dweud, "Hei, dy’ch chi ddim yn perthyn yma." Ond hei – dau fys i hynny. Rhaid chwalu’r blychau hynny, a chwalu stereoteipiau a chofleidio tapestri hardd amrywiaeth ddynol.

Mae diwrnod fel heddiw yn ein hatgoffa nad oes ffiniau i gariad nag unrhyw ryw. Mae'n ddiwrnod i gefnogi ein ffrindiau, teulu a chynghreiriaid LHDTQ+. Mae'n ymwneud â chreu byd lle mae pawb yn teimlo'n ddiogel, yn cael eu derbyn, ac yn cael eu dathlu am bwy ydyn nhw. Achos cofiwch, cariad yw cariad, ac mae cariad bob amser yn trechu.

Felly, sut gallwn ni wneud gwahaniaeth ar y diwrnod arbennig hwn? Mae'n syml. Gallwn ddechrau trwy addysgu am hawliau a materion LHDTQ+. Gadewch i ni gymryd yr amser i wrando ar straeon y rhai sydd wedi wynebu gwahaniaethu, fel y gallwn ddeall eu brwydrau yn well a sefyll gyda nhw fel cynghreiriaid. Gallwn herio stereoteipiau a siarad yn erbyn unrhyw fath o fwlio neu ragfarn a welwn. Ac, wrth gwrs, gallwn chwifio ein baneri enfys yn uchel ac yn falch, gan ddangos i'r byd bod cariad yn gryfach na chasineb.

 

Gadewch i ni gofio hefyd nad digwyddiad undydd yn unig yw heddiw. Mae bob dydd yn gyfle i hyrwyddo cariad, derbyniad a chydraddoldeb. Gallwn wneud gwahaniaeth yn ein hysgolion, ein cymunedau, a’n gofodau ar-lein trwy fod yn gynhwysol, yn ddeallus ac yn barchus. Gadewch i ni adeiladu byd lle gall pob person fynegi eu hunain yn wirioneddol heb ofn na barn.

Gadewch i ni sefyll gyda'n gilydd, law yn llaw, yn unedig yn ein hymrwymiad i gariad, cydraddoldeb, a derbyn. Gyda’n gilydd, gallwn greu dyfodol lle gall pawb ddisgleirio’n llachar a bod yn union pwy ydyn nhw.

Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia, a Thrawsffobia hapus, eneidiau hardd Lysh Cymru! Daliwch ati i ledaenu cariad, a chofiwch, rydych chi'n anhygoel, yn union fel yr ydych. 🌈❤️

 

bottom of page